Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini


UREDBA o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini


Pravilnik o spremembah Pravilnika o oblikovnaju cen za uporabo v humani medicini 29/03/2021


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oglaševanju zdravil


Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, UL št. 19/2018, 23. 3. 2018


Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini, UL št. 57/2014, 25. 7. 2014


Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini, UL št. 57/2014, 25. 7. 2014


Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini, UL št. 57/2014, 25. 7. 2014


Zakon o zdravilih (ZZdr-2) UL št. 17/2014, 7. 3. 2014


Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo, UL št. 35, 26. 4. 2013


Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini, UL št. 65, 24.8.2012


Pravilnik o oglaševanju zdravil, UL št. 105, 24.12.2010


Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil, UL št. 102, 17.12.2010


Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, UL št. 45, 4.6.2010


Zakon o medicinskih pripomočkih, UL št. 98, 4.12.2009


Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo, UL št. 46, 19.6.2009