JAVNA OBJAVA PRENOSOV VREDNOSTI ZDRAVSTVENIM DELAVCEM, ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM IN DRUŠTVOM BOLNIKOV S STRANI FARMACEVTSKIH DRUŽB


Po enotnem Kodeksu ravnanja (v nadaljevanju Kodeks), ki je veljaven do 1.1.2021 in združuje prejšnje tri Kodekse (Kodeks Transparentnosti, Kodeks sodelovanja z zdravstvenimi delavci in Kodeks sodelovanja z društvi bolnikov), bodo članice Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (v nadaljevanju Forum) tudi v letošnjem letu javno objavile prenose vrednosti zdravstvenim delavcem, zdravstvenim organizacijam in društvom bolnikov. Kot določa enotni Kodeks, bodo podatke objavile do vključno 30. junija 2021.
 
Objava zajema podatke o prenosih vrednosti v preteklem koledarskem letu in na spletnih straneh posameznih članic ponuja vpogled v prenose v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2020. Po določilih zveze EFPIA se podatki javno objavljajo periodično, vsako leto, najkasneje do konca meseca junija, in sicer za preteklo koledarsko leto. 

O javni objavi prenosov vrednosti

Javna objava prenosov vrednosti vključuje podatke o vrednostih vseh sredstev, ki so jih prejeli posamezni zdravstveni delavci, zdravstvene organizacije in društva bolnikov s katerimi sodelujejo posamezne članice Foruma ali Forum – bodisi neposredno ali prek tretjih oseb, kot so agencije za organizacijo dogodkov. Javna objava vsebuje tudi informacije o vrsti dejavnosti ali tipu podpore: 

 • za izobraževanje,

 • za kritje stroškov, povezanih z izobraževalnimi oziroma strokovnimi dogodki, 
 • za storitve in svetovanje, 
 • za raziskave in razvoj ter
 • donacije. 

 
Te prenose vsaka članica Foruma objavi v slovenskem jeziku na svoji lokalni, regijski ali mednarodni spletni strani.


Individualne in skupinske objave

Vsi prenosi zdravstvenim organizacijam, kamor se po Kodeksu ravnanja uvrščajo javne zdravstvene institucije, zdravniška društva, združenja, zbornice in zasebna podjetja (d. o. o. in s. p.), so skladno z zakonodajo objavljeni individualno s polnim nazivom prejemnika.
Pri prenosih vrednosti posameznim zdravstvenim delavcem, fizičnim osebam, je objava v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov mogoča samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja zdravstvenega delavca. V nasprotnem primeru se prenos objavi v skupinski obliki, pri čemer je v vsaki kategoriji navedeno število prejemnikov ter skupni znesek takim prejemnikom.
Podatki o plačilih na področju raziskav in razvoja zaradi varstva konkurence ter inovacij, ki jih razvijajo posamezne družbe, skladno z zakonodajo ne morejo biti objavljeni drugače kot v skupinski obliki.

 
Izjava o omejitvi odgovornosti

Podatki, objavljeni v tem poročilu, so izraz naših prizadevanj za ravnanje skladno z zahtevami Kodeksa ravnanja in zveze EFPIA (Code of Conduct). Če se kljub našim prizadevanjem za zagotovitev natančnih objav zgodi, da poročilo vsebuje nepopolne ali netočne podatke, bomo to raziskali in morebitne napačne podatke ustrezno popravili.


PODATKI O PRENOSU VREDNOSTI ZDRAVSTVENIM DELAVCEM, ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAM IN DRUŠTVOM BOLNIKOV S STRANI MEDNARODNEGA FORUMA ZNANSTVENORAZISKOVALNIH FARMACEVTSKIH DRUŽB, GIZ, ZA LETO 2020

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, je v koledarskem letu 2020 sodeloval z različnimi organizacijami: sponzorsko je podprl aktivnosti Slovenskega zdravniškega društva, šestim organizacijam je poravnal stroške povezane z izvajanjem storitev in svetovanjem, izplačani sta bili dve donaciji.
Skupna vrednost prenosov Foruma zdravstvenim organizacijam je v letu 2020 znašala 68.380 EUR. V letu 2020 ni bil izveden noben prenos na zdravstvene delavce. Vrednost prenosov društvom bolnikov je znašala 7.000 EUR.
 

Metodologija

Javno objavljeni podatki zajemajo prenose vrednosti, ki so bili v finančnem sistemu Foruma dejansko izvršeni v koledarskem letu 2020, to je od vključno 1. januarja 2020 do vključno 31. decembra 2020.
Prenosi zdravstvenim organizacijam in društvom bolnikov so navedeni kot neto zneski tovrstnih pogodb, ki ne vključujejo DDV.
Vsi navedeni zneski predstavljajo skupne vrednosti za leto 2020.
Vse navedene transakcije so bile izvršene v koledarskem letu 2020, torej od vključno 1. januarja 2020 do vključno 31. decembra 2020.
Vrednosti prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam in društvom bolnikov so navedene v neto zneskih (brez DDV).


Skladno s Kodeksom ravnanja je zdravstvena organizacija (ZO) opredeljena kot: 

 • vsak samostojni podjetnik (s. p.) ali 
 • pravna oseba,
  •  (i) ki je zdravstveno, medicinsko ali znanstveno združenje oziroma organizacija (ne glede na pravno ali organizacijsko obliko), kot so bolnice, klinike, fundacije, univerze ali druge izobraževalne ustanove ali akademska združenja (razen društev bolnikov v okviru 21. člena tega Kodeksa) ali 
  • (ii) preko katere eden ali več ZD izvaja storitve. 

Zdravstvene delavce (ZD) Kodeks ravnanja opredeljuje kot:

 • vsaka fizična oseba, ki je članica zdravstvene, zobozdravstvene, farmacevtske ali negovalne stroke, in vse druge osebe, ki lahko pri opravljanju svojih poklicnih dejavnosti predpišejo, kupijo, dobavijo, priporočajo ali odmerijo zdravilo in katerih primarna praksa, naslov glavne poklicne dejavnosti ali sedež je v Evropi. 

Za namen tega Kodeksa, definicija ZD vključuje: 

 • (i) uradnika ali zaposlenega v vladni agenciji ali drugi organizaciji (ne glede na to ali je v zasebnem ali javnem sektorju), ki lahko predpiše, kupi, dobavi, priporoča ali odmeri zdravila in 
 • (ii) zaposleno osebo pri članici EFPIA-e ali Forumu, katere primarni poklic je zdravstveni poklic, vendar pa izključuje 
  • (x) ostale zaposlene pri članici EFPIA-e ali Forumu ter 
  • (y) prodajalce na debelo in distributerje zdravil. 

Skladno s Kodeksom ravnanja je društvo bolnikov (DB) opredeljeno kot:

 • nepridobitna pravna oseba/subjekt (vključno s krovno organizacijo, ki ji pripada), ki jo v glavnem sestavljajo bolniki in/ali negovalci in ki zastopa in/ali podpira potrebe bolnikov in/ali negovalcev ter katere poslovni naslov, kraj ustanovitve ali primarni kraj delovanja je v Evropi.

Kodeks ravnanja je v celoti dostopen na tej povezavi.

Priloga A

Priloga B