Skladno z določili Kodeksa transparentnosti članice Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ (v nadaljevanju Forum) tudi v letošnjem letu javno objavljajo prenose vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam. Kot določa Kodeks bodo vse inovativne farmacevtske družbe, članice Foruma, podatke objavile do vključno 30. junija 2017.

Objava zajema podatke o prenosih vrednosti v preteklem koledarskem letu in na spletnih straneh posameznih članic ponuja vpogled v prenose v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2016. Po določilih zveze EFPIA se podatki javno objavljajo periodično, vsako leto, najkasneje do konca meseca junija, in sicer za preteklo koledarsko leto. 

O javni objavi prenosov vrednosti

Javna objava prenosov vrednosti vključuje podatke o vrednostih vseh sredstev, ki so jih prejeli posamezni zdravstveni delavci in zdravstvene organizacije, s katerimi sodelujejo posamezne članice Foruma ali Forum – bodisi neposredno ali prek tretjih oseb, kot so agencije za organizacijo dogodkov. Javna objava vsebuje tudi informacije o vrsti dejavnosti ali tipu podpore:

- za izobraževanje;
- za kritje stroškov povezanih z izobraževalnimi  oziroma strokovnimi dogodki;
- za storitve in svetovanje;
- za raziskave in razvoj.

Te prenose vsaka članica Foruma objavi v slovenskem jeziku na svoji lokalni, regijski ali mednarodni spletni strani. 

Individualne in skupinske objave

Vsi prenosi zdravstvenim organizacijam, kamor se po Kodeksu transparentnosti uvrščajo javne zdravstvene institucije, zdravniška društva, združenja, zbornice in zasebna podjetja (d.o.o. in s.p.), so skladno z zakonodajo objavljeni individualno s polnim nazivom prejemnika.

Pri prenosih vrednosti posameznim zdravstvenim delavcem, fizičnim osebam, je objava v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov mogoča samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja zdravstvenega delavca. V nasprotnem primeru se prenos objavi v skupinski obliki, v vsaki kategoriji posebej število prejemnikov ter skupni znesek takim prejemnikom.

Podatki o plačilih na področju raziskav in razvoja zaradi varstva konkurence ter inovacij, ki jih razvijajo posamezne družbe, skladno z zakonodajo ne morejo biti objavljeni drugače kot v skupinski obliki. 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Podatki, objavljeni v tem poročilu, so izraz naših prizadevanj za ravnanje skladno z zahtevami Kodeksa transparentnosti in zveze EFPIA (Disclosure Code). Če se kljub našim prizadevanjem za zagotovitev natančnih objav zgodi, da poročilo vsebuje nepopolne ali netočne podatke, bomo to raziskali in morebitne napačne podatke ustrezno popravili.

Podatki o prenosu vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, za leto 2016

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, je v koledarskem letu 2016 sodeloval s 14 različnimi posamezniki in organizacijami. Za izvedene storitve na področju svetovanja - kategorija Nadomestila za storitve in svetovanje - je na osnovi avtorskih pogodb izplačal nadomestila 6 zdravstvenim delavcem, sponzorsko podprl izvedbo strokovnih srečanj in simpozijev 3 zdravstvenim organizacijam, 5 organizacijam pa prispeval  sredstva za izvedbo predavanja oziroma organizacije strokovnega dogodka.

Skupna vrednost prenosov Foruma posameznim zdravstvenim delavcem v letu 2016 je znašala 6.756,33 EUR, zdravstvenim organizacijam pa 49.529,50 EUR. Vsi prenosi so objavljeni poimensko oziroma s polnim nazivom prejemnika.

Metodologija

Javno objavljeni podatki zajemajo prenose vrednosti, ki so bili v finančnem sistemu Foruma dejansko izvršeni v koledarskem letu 2016 – to je od vključno 1. januarja 2016 do vključno 31. decembra 2016.

Prenosi posameznim zdravstvenim delavcem so navedeni kot bruto vrednosti tovrstnih pogodb.

Prenosi zdravstvenim organizacijam so navedeni kot neto zneski tovrstnih pogodb, ki ne vključujejo DDV.

Prenosi vrednosti, povezani s potnimi stroški, nastanitvami in stroški prijav, so objavljeni v podatkih za koledarsko leto, v katerem so dejavnosti potekale.

Podatki o prenosu vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, za leto 2016 (.pdf)

Opombe k tabeli "Podatki o prenosu vrednosti zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, za leto 2016" (.pdf)

1 Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.1.1.1

2 Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.1.1.2 in 3.1.2.1

3 Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.1.1.3 in člen 3.1.2.2

4 Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.2

5 Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.2

6 Področje opredeljuje Kodeks transparentnosti, člen 3.4

Oznaka "/" pomeni, da na tem področju ni bilo izvedenih prenosov vrednosti.

Vsi navedeni zneski predstavljajo skupne vrednosti za leto 2016.

Vse navedene transakcije so bile izvršene v koledarskem letu 2016, torej od vključno 1. januarja 2016 do vključno 31. decembra 2016.

Vrednosti prenosov sredstev zdravstvenim delavcem v letu 2016 so navedene v bruto zneskih.

Vrednosti prenosov sredstev zdravstvenim organizacijam so navedene v neto zneskih (brez DDV).

Zdravstvene organizacije (ZO) Kodeks transparentnosti opredeljuje kot vse samostojne podjetnike (s.p.) in pravne osebe, ki so zdravstvena, medicinska ali znanstvena združenja ali organizacije (ne glede na pravno ali organizacijsko obliko), kot so bolnišnice, klinike, fundacije, univerze ali druge izobraževalne ustanove ali akademska združenja (razen organizacij bolnikov v okviru Kodeksa sodelovanja z združenji bolnikov) ali preko katerih eden ali več zdravstvenih delavcev izvaja svoje storitve.

Zdravstvene delavce (ZD) Kodeks transparentnosti opredeljuje kot vse fizične osebe, ki so članice zdravstvene, zobozdravstvene, farmacevtske ali negovalne stroke ali vse druge osebe, ki lahko pri opravljanju svojih poklicnih dejavnosti predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravilo in katerih primarna praksa, naslov glavne poklicne dejavnosti ali sedež je v Republiki Sloveniji.

V izogib dvomom opredelitev ZD vključuje vse uradnike ali zaposlene v vladni agenciji ali drugi organizaciji (ne glede na to, ali je v zasebnem ali javnem sektorju), ki lahko predpišejo, kupijo, zagotovijo ali odmerijo zdravila in vse zaposlene v  Republiki Sloveniji, katerih glavna poklicna dejavnost je izvajanje zdravstvene dejavnosti, to pa ne vključuje vseh drugih zaposlenih v Republiki Sloveniji in prodajalcev na debelo ali distributerjev zdravil.

Kodeks transparentnosti je v celoti dostopen tukaj.